Duben 2014

Butoh workshop / Sumako Koseki / 9. - 15. 8. 2015

22. dubna 2014 v 19:06

BUTOH workshop led by Japanese dancer and choreographer Sumako Koseki

"As far as butoh is concerned, there has been a lot of misunderstanding - it is often thought of as a dance of ghosts, something terrifying and so on. But butoh is about the search for the light in the darkness, the point is you can see the light more intensively in the darkness..."

program:
physical training focused on breath and vital Ki energy, imagination exercises (animal body, ancestors, emptiness, samurai dance), evoking memories inscribed in our bodies, awakening our subconsciousness and collective memory - from there is a step to beyond where movement can be born from chaos and depersonalisation, and take clear form, rhythm and choregraphic structure

participants profile:
for everybody interested in exploring the body and mind, for artists and students of performing arts, dance, theatre, visual arts, anthropology

place: Chribska (Luzicke mountains), Czech Rep.
date: August 9 - 15, 2015 (arrival day is August 8th)
workshop fee: €250 (food and accomodation in a dormitory included)
booking: to apply send a short motivation letter, we confirm your reservation within 2 weeks
contact person: Kateřina Bilejová, bilejovak@jinonice.cuni.cz


Sumako Koseki is Japanese dancer and choreographer. She studied traditional Japanese performing arts and butoh. Her teacher was Tadashi Suzuki (art of Noh, Kabuki in a contemporary context) and Isso Miura (butoh). Sumako is based in Western and Eastern philosophy and psychology also (the University of Tokyo). She worked with many significant artists (Grotowski, Barba, Leotard, Adrien and others). Among with butoh, her training is based on traditional Japanese theatre and martial arts where treating with Ki energy and breath is focused to open our sensibility. Sumako denotes butoh as 'the dance on the edge' where expression and movement appears from emergency and vital necessity. As a samurai or an animal, in emergent situation, body finds how to react immediately without logical thinking. Empty (dead) body is a key notion for Sumako. Empty and depersonalized dancer can wake up ancient memories encoded in our 'reptilian brain' or 'DNA'. Spontaneous movement is born then, we can touch the chaos and shadows of our subconsciousness, but not only to stay there. Through the opening of fertile field of the collective memory, we can share deep emotions with audience.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

workshop BUTÓ / Sumako Koseki (JAP)

"Pokud jde o butó, vzniklo zde mnoho nedorozumění - bývá považováno za tanec přízraků, něco děsivého a podobně. Ale v butó jde o hledání světla v temnotách, jde o to, aby světlo bylo v temnotě vidět jasněji."

program:
fyzický trénink zaměřený na dech a vitální energii Ki, cvičení s imaginací (animální tělo, předci, prázdnota, tanec samurajů), evokace zasunutých vzpomínek, podvědomí a kolektivní paměti, stav chaosu a odosobnění jako zdroj pohybu a jeho transformace do formy, rytmu a choreografické struktury

profil účastníka:
vhodné pro každého, kdo se zajímá o práci s tělem, zkoumání a rozvíjení funkcí těla a mysli, pro umělce a studenty performativních umění, tance, divadla, vizuálních umění, antropologie

místo: Chřibská (Lužické hory)
datum: 9. - 15. 8. 2015 (příjezd na místo 8. 8. večer)
účastnický poplatek: 6500 Kč - v ceně je zahrnuta strava (plná penze), ubytování (vlastní spacák), výuka v tělocvičně i venku
rezervace: v případě zájmu o účast nám pošlete stručný motivační dopis, vaší rezervaci potvrdíme do dvou týdnů
informace a registrace: Kateřina Bilejová, bilejovak@jinonice.cuni.cz


Sumako Koseki je japonská tanečnice a choreografka, studovala tradiční japonská umění a butó. Jejími učiteli byli Tadashi Suzuki (divadlo nó, divadlo kabuki v soudobém kontextu) a Isso Miura (butó). Na University of Tokyo studovala východní a západní filozofii a psychologii. Spolupracovala s významnými umělci (Grotowski, Barba, Leotard, Adrien aj.). Sumako Koseki učí divadelní umění, performance a tanec butó v Japonsku a dlouhodobě umělecky působí i v Evropě. Od roku 2002 pořádá workshopy v České republice a publikum mělo možnost shlédnout zde několik jejích představení. Kromě tance butó její tréninková metoda vychází ze starých japonských divadelních technik a bojových umění, jejichž důležitou součástí je vědomá práce s vitální energií Ki a dechem prohlubující naší vnímavost. Sumako označuje tanec butó jako "tanec na hraně", kdy výraz a pohyb vzniká ze stavu naléhavosti, tísně a životní potřeby. Jako samuraj či zvíře v mezní situaci je tělo schopné reagovat bezprostředně, mimo logické myšlení. Prázdné (mrtvé) tělo je pro Sumako klíčový pojem. Ve stavu odosobnění může interpret evokovat archaické vzpomínky zakódované v našem "plazím mozku" nebo "DNA". V bezprostředním tanci se můžeme dotknout chaosu a stínů našeho podvědomí, ne však proto, abychom v nich zůstali. Skrze otevření plodného pole kolektivní paměti můžeme sdílet s publikem hluboké emoce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za podporu děkujeme Tanečním aktualitám
http://www.tanecniaktuality.cz/